Yazarlar Sözlük Makaleler Yardım Masası Gözlük Forum İstatistik

Tüm Başlıklar XML

1.  makine diline en yakin programlama dili.

Tutorial: http://drpaulcarter.com/pcasm :)
fizikci
25 Mayıs 2005 18:30 ~ 28 Aralık 2005 17:26
2.  mikroişlemcileri programlamak için kullanılan alt düzey bir dil. derleyicisine assembler denir. mnemonicler, binary,hex sayılar kullanılır. (bkz. instruction set)
dadaruh
14 Haziran 2005 22:40
3.  crackleri yapanların kullandığı dil.
mennan
15 Haziran 2005 00:59
4.  işlemciye en yakın programlama dili.
Herseyin kontrolünüzde olduğu programlama dili.

Cok farkli programlama teknikleri kullanilabilecek, alisik olunmayan cok ilginç algoritmalar kurmaya imkan veren, islemciden en yuksek performansın alınabilecegi, yazılan programların bellekte yuksek seviyeli bir dile oranla cok daha az yer kaplayacağı dil.

Sistem kaynaklarının gigabytes lara işlemci saat hızlarının gigahertzlere çıktığı günümüzde gerek var mı diye sorduran,

tabii ki gerek var dedirten dil.
ceeyt_pp
02 Temmuz 2005 12:53
5.  kodlar uzadıkça anlaşılması imkansızlaşan dil.

öğrenmek için en iyi kaynaklardan birinin http://www.intel.com/ olduğu dildir.
ceeyt_pp
02 Temmuz 2005 12:57
6.  Assembly komutları genel olarak 4 kısımdan oluşur:
1-) etiket alanı
2-) komut alanı
3-) Operand alanı
4-) Açıklama alanı
mudisel
14 Ekim 2005 10:03
7.  Bir program belleği parçalara bölerek (segmentleyerek) kullanır. Assembler programlarda da yapı itibariyle bellegin segmentlere ayrılması ve ayrılan her bölümün ayrı ayrı tanımlanarak kullanılması esastır. Bu nedenle bir assembler programında genel itibariyle bölüm tanımları programın yapısını oluşturur. Genellikle bir programda geçici verilerin saklandığı stack, kalıcı verileri saklamak için data ve program kodlarının saklandığı code segment bölümleri yer alır.
mudisel
14 Ekim 2005 10:05
8.  İki BCD sayıyı toplayan örnek bir assembly kodu aşağıdaki gibidir :
Not: Bu program parçası benim tarafımdan BCD sayılarla ilgili bir kütüphane oluşturmak amacıyla 2001 yılında yazılmıştır.

BCD segment
   .386
   assume cs:BCD
   public BCD_ADD
    
BCD_ADD proc far
   
    ;get the length of result data    
    mov cx,word ptr es:[si+4]
    cmp cx,word ptr es:[di+4]
    jae lengthSI
   
    mov cx,word ptr es:[di+4]
   
   lengthSI:
     inc cx
     mov es:[bx+4],cx
   
    add bx,6h  ; now bx points the beginning of the result (bcd number)
    mov es:[bx-4],bx  ;offset adress is put in the buffer
    add bx,es:[bx-2] ;now bx points
    dec bx           ; the end of data
   
    mov dx,es:[di+4] ; store data length of the second bcd
    push dx
   
    ;get adress of the second bcd value   
    mov dx,word ptr es:[di+2]
    add dx,word ptr es:[di+4]
    mov di,dx
   

    mov dx,es:[si+4] ; store data length of the first bcd
    push dx
   
    ;get adress of the first bcd value
    mov dx,word ptr es:[si+2]
    add dx,word ptr es:[si+4]
    mov si,dx

   
    mov ah,0   
    mov al,0
    mov dx,0    
    clc  ;set c flag to zero

    ;start of add operation

addBCD:   

     inc dx
    
     mov al,ah   ;put the carry in al (if exist) 
    
     pop bp ; check to exit , if numbers are finished then program ends
     cmp dx,bp
     jbe go1
     pop cx
     cmp dx,cx
     ja exit
     jmp go

go1: pop cx
go:  cmp dx,bp ;check about 1st bcd is finished or not
     jbe c1
    
     mov ah,0 ;if it is finished then skip
     jmp bcd2  
       
c1:  dec si
     clc
     mov ah,0  
     add al,byte ptr es:[si] ;add a part of 1st number in al
     daa
     adc ah,0 
    
bcd2:
   
     cmp dx,cx  ;check about 2nd bcd is finished or not
     jbe c2
  
     jmp putResult  ;if it is finished then skip
    
c2:  clc
     dec di
     add al,byte ptr es:[di] ;add a part of 2nd number in al
     daa
     adc ah,0
                 
putResult:

    mov byte ptr es:[bx],al ;put result in the Result Buffer
    dec bx
   
    push cx ;store data length (2nd bcd)
    push bp ;store data length (1st bcd)
    
    jmp addBCD ;loop
       
exit:
    
     mov byte ptr es:[bx],al ;put the carry in result buffer (if exist)
     ret
BCD_ADD endp   
 
BCD ends
end

MrOK
19 Kasım 2005 19:43
9.  Mikro işleyicilerin komut kümelerine* birebir eşlenmiş mnemoniclerden oluşan dil.
Üst düzey dillerdeki gibi bir derleyicisi olmaz; assembler'ı olur. assembler, kendisine verdiğiniz komutları (bkz : directive) yorumlayarak ve yazdığınız mnemoniclerin yerine makine kodundaki gerekli karşılıklarını yazarak makine kodu oluşturur.
sertw
25 Kasım 2005 17:27 ~ 25 Kasım 2005 22:43
10.  itüde system programing dersinde assemby yazımı, Intel ve AT&T adlı iki syntax şeklinde öğretilmektedir.
haydar
30 Temmuz 2006 01:57
11.  aşağıda Factorial(C) nin hem C karşılığı, hemde Intel syntax'inde karşılığı bulunmaktadır.
int y; /* f stands for &y */
void fact(int k)
{
register int i;
y = 1;
for (i = k; i > 1; i--)
y *= i;
}


segment .bss
f resd 1
segment .text
fact:
  push ebp
  mov ebp,esp
  mov dword [f],1
  mov ecx,[ebp+8]

back:
  mov eax,[f]
  mul ecx
  mov [f],eax
  dec ecx
  cmp ecx,1
  jne back
  pop ebp
  ret

haydar
30 Temmuz 2006 01:58
Bu konuda bildiklerinizi bizlerle paylaşabilirsiniz
Tabi bunun için yazarsanız giriş yapmalı, yazar değilseniz yazar olmalısınız.


Bu başlığa bkz veren girişlerin başlıkları nedir?

Bu başlığa bkz veren girişler başka hangi başlıklara bkz verdiler?
© 2005, Bilişim Kulübü. (1125 ms)
Ne yapabilirsin: SubtitleClick ile İngilizceni Geliştir, Çınar Framework ile kod yaz, Eglencelik.org'ta biraz eğlen